ساعات کاری نمایندگی ها

شعب:
شنبه تا 5شنبه: 10 – 14:30 و 16 – 21
شعبه پالادیوم جمعه ها نیز از ساعت 16-21 باز می باشد.