بنگل پروفیل دوطرفه تک فلاور بزرگ و دو گوی

نحوه محاسبه قیمت ؟ قیمت روز طلا + اجرت +7% سود + 9% مالیات