دستبند دایره کوارتز

https://dorisgoldgallery.com/wp-admin/post-new.php?post_type=product#

نحوه محاسبه قیمت ؟ قیمت روز طلا + اجرت +7% سود + 9% مالیات