شرایط حمل و نقل

ارسال در سراسر ایران رایگان می باشد.

شرایط تعویض و استرداد کالا:

-تعویض تا ۱ هفته بدون کسر هزینه انجام میگردد.
-ارجاع کالا تا ۲۴ ساعت بدون کسر هزینه انجام می پذیرد پس از ۲۴ ساعت تا یک هفته با کسر ۹% انجام می گیرد.